فقه و روانشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده


میپردازد و برخی پرسشهاا و ااالش هاا ی » روانشناسی « و » فقه « این مقاله به رابطه گوناگون را در این عرصه، مطرح میکند. هدف از این جسااار ، گشاودن بااگ گگا او و تعامل بیشار دو عرصه معرفای روانشناسی و فقاه اسا . روپ پاشوهش در ایا ن بحا،، بررسی تحلیلی و اناقادی ماون روانشناسی و فقهی و ن اا مقا یساه ای و تطبیقا ی اسا . یافاههای این پشوهش در دو بخش تأثیرات فقه بر روانشناسی و تأثیرات روانشناسای بار بیان حکا « ،» ایجاد موضوع پشوهش برای روانشناسی « فقه، ارائه شد که در اهار محور توجیه « و بالأخر » شناخ بهار برخی موضوعات فقهی « ،» مسائل مطروحه در روانشناسی اس . نمونههایی از پرسشها و االشهاا ی » و تبیین برخی از احکام به کمک روانشناسی بیان شد در عناوین وجوگ نگقه بر مرد در ازدواج، اساحباگ پوشش رنگ سگید، مشااور با غیر همجنس، اجرای برخی تس های روانشناخای، سن تمیز، کثیا ر الشاک، وساوا ، جنون، سگاه یا حجر، قوامیّ مرد در خانواد و اخایار طلاق به دس مرد اس . نایجاه این پشوهش، لزوم ارتباط و تعامل بیشار فقه و روانشناسی است.

کلیدواژه‌ها