اذن پدر در ازدواج دختر باکره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 از مراجع معظم تقلید در حوزه علمیه قم

2 پژوهشگر

چکیده

در این مقاله، مسأله استقلال یا عدم استقلال دختر بالغ باکره در ازدواج بررسی شده است. پس از نقل نظریات هشتگانه در مسأله و مقتضای اصول و قواعد بیان شده، آنگاه طوائف سه‌گانه روایات در موضوع بحث مطرح و به دقت درباره دلالت آنها بحث شده است؛ روایاتی که اذن پدر و جدّ پدری در ازدواج دختر بالغِ رشیدِ باکره را معتبر می‌دانند، روایاتی که معارض آنها محسوب می‌شوند و در نهایت روایاتی که شاهدی بر جمع بین دو دسته روایات متعارض‌اند. نتیجه این بررسی دلالی، تثبیت دیدگاه «عدم ولایت پدر و جدّ پدری و استقلال دختر باکره در ازدواج» است. هر چند در ادامه، رعایت احتیاط در استیذان از پدر و جدّ پدری تبیین و تقویت شده است، اما ولایت آنان در فرض «ممانعت بی‌دلیل اولیاء» یا «تعذّر و تعسّر» دسترسی به آنها، با قواعد «لاحرج» و «لاضرر» از میان برداشته می‌شود.

کلیدواژه‌ها