مقاصد کیفری شریعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته حوزههای علمیه قم و تهران، دکتری حقوق جزا و جرمشناسی و معاون پژوهشی کتابخانه مجلس شورای اسلامی

چکیده

اگر به راستی در استنباط احکام شرعی، زاویه‌گرفتن احکام شرعی را از خواست و غرض مولی، موجب غضب و سخط الهی و مانع نزول رحمت‌های آسمانی و برکات زمینی بدانیم ـ همانگونه که امام صادق7 هشدار می‌دهند ـ باید اهداف یقینی شریعت و مقاصد قطعی شارع را از ادلة اجتهادی و عوامل کنترلی در اجتهاد بدانیم و همان تلاش و دقت علمی را که در زمینه‌های دیگر اجتهاد و علوم مرتبط با فقه به‌کار می‌بریم، در شناخت اغراض شارع و مقاصد شریعت نیز معمول داریم. این بدان معناست که بیش از پیش، توانها و استعدادهای خویش را در این مسیر هدایت کرده، سازوکارهای لازم را بیندیشیم و به کنکاش و پژوهش در شناخت مقاصد، مصادیق و موارد آن بپردازیم. مقالة پیش رو تلاشی هرچند ابتدایی در این مسیر است؛ تلاش برای گام‌نهادن در مسیر شناخت مقاصد قطعی شریعت در امور کیفری.

کلیدواژه‌ها