نماز جمعه از دیدگاه شهید ثانی و وحید بهبهانی

نویسنده

محقق و مدرس دروس خارج حوزه علمیه قم و جامعة المصطفی العالمیه

چکیده

در این مقاله، نخست «اهمیت نماز جمعه در فقه شیعه» و سپس مباحثی درباره دو رسالة نماز جمعه به زبان فارسی و عربی به قلم آیةالله وحید بهبهانی و نظر ایشان مبنی بر وجوب تخییری نماز جمعه در عصر غیبت، مورد بررسی قرار می‌گیرد. بخش پایانی و اصلی مقاله نیز نقد سخن بهبهانی مبنی بر «عدم صحت انتساب وجوب تعیینی نماز جمعه به شهید ثانی» است که نگارنده با استناد به شواهد و قرائن متعدد، انتساب رساله فوق به شهید ثانی را صحیح شمرده و آن را نوشتة شهید می‌داند.کلیدواژه‌ها