نیم‌نگاهی به رسائل حجابیّه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر و مدیر گروه علوم نقلی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

چکیده

مقاله پیش رو در سه بخش تنظیم شد: بخش اول مقدمه و مدخل نامیده شده و شامل مقدمات است، و در پی آن گزارش مجمل و مفصل رسائل و کتب حجابیه آمده که بیشترین حجم نوشته را به خود اختصاص داده است. بخش سوم با عنوان تکمله به مسئله کشف حجاب در حکومت رضا شاه پهلوی پرداخته شده که آیا آنها در پی کشف حجاب به‌معنای برهنگی زنان مسلمان بوده‌اند و یا هدفشان ممنوعیت چادر داشتن زنان و الزام پوشش بدون چادر بوده است؟ تفاوت میان اعلان رسمی و رفتار عملی حکومت و فقدان دیدگاه و افراد معتدل از دو سو، بر پیچیدگی و پیامدهای منفی و زیانبار اجتماعی−فرهنگی این ماجرا افزوده و این نکته‌ای قابل تأمل است.

کلیدواژه‌ها