بررسی ادله قرآنی مسئلۀ حجاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

عنوان بحث پیش رو، بررسی ادله قرآنی در مسئلۀ حجاب است؛ با این نگاه که قرآن کریم به‌عنوان یکی از منابع و مآخذ مهم معارف و فقه اسلامی، چه دلالتی بر مسئلۀ حجاب دارد؟ در قرآن کریم، آیات متعددی دربارۀ ستر و حفظ حجاب در عرصه‌های خاص وجود دارد، اما اینکه زنان در انظار عمومی چه مقدار ملزم به پوشش و رعایت حجاب هستند، نیاز به بحث دارد. از این دیدگاه در نوشتار حاضر، تلاش شده چهار آیه از آیات قرآن کریم که دلالت‌های صریح‌تری دربارۀ این مسئلۀ دارند، بررسی شود؛ این آیات در سوره‌های مبارکه نور و احزاب به این ترتیب آمده‎اند: آیۀ خِمار (نور، 31)، آیۀ جلباب (احزاب، 59)، آیۀ حجاب (احزاب، 53) و آیۀ نفی تبرّج (احزاب، 33)، البته در نوشتار حاضر، تنها سه آیه نخست، بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. * قرآن کریم.

  1. ابن‌دُرید، ابوبکر محمدبن‎حسن الازدى البصرى (بی‌تا)، جمهرة اللغه، بیروت: دارالعلم للملایین.
  2. ازهری، محمدبن‎احمد (بی‌تا)، تهذیب اللغه، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  3. حائری طهرانی، علی (1338ش)، مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
  4. راغب اصفهانی، حسین‎بن‎محمد (1374ش)، معجم مفردات الفاظ القرآن، تهران: انتشارات مرتضوی.
  5. طبرسی، احمدبن‎حسن (1403ق)، الاحتجاج علی اهل اللجاج، تحقیق محمدباقر خرسان، مشهد: نشر مرتضی.
  6. طبرسی، فضل‎بن‎حسن (1372ش)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تصحیح فضل‌‎الله طباطبایی و سید هاشم رسولی محلاتی، تهران: انتشارات ناصرخسرو.
  7. فراهیدی، خلیل‎بن‎احمد (بی‌تا)، العین، چاپ دوم، قم: نشر هجرت.
  8. کلینی، محمدبن‎یعقوب (1407ق)، کافی، چ4، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
  9. مطهری، مرتضی (1378)، مجموعه آثار، ج19، مسئله حجاب، تهران: انتشارات صدرا.