«مسئله‎شناسی» و «روش‎شناسی» مطالعات دینی حجاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی−واحد علوم و تحقیقات

چکیده

در این مقاله از میان مطالعات گسترده پیرامون حجاب، صرفاً مطالعات دینی حجاب از منظر مسئله‎شناسی و روش‎شناسی بررسی می‎شود. از الزامات پژوهش دینی در موضوع حجاب، توجه به «نگاه دین به زن»، «ماهیت و جایگاه زن در متون دینی»، «فردی یا حکومتی بودن حجاب»، «حدود پوشش»، «ارتباط و اختلاط زن و مرد»، «مستثنیات حجاب» و «جایگاه غریزه جنسی» است. پژوهشگرِ مسئلۀ حجاب از منظر دینی، بدون تعیین تکلیف مسائل پیش‌گفته، نمی‎تواند به نتیجۀ مطلوبی دست یابد. روش تحقیق در این موضوع از اصول و قواعد متعددی تبعیت می‎کند. از جمله آن اصول می‎توان از «نگاه جامع به ادلّه دینی»، «نگاه به حجاب در مجموعه مسائل زنان»، و «توجه به تحولات زندگی بشر» یاد کرد.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم.
 2. نهج البلاغه.
 3. امین، محمدقاسم (1989)، المرأة الجدید، قاهره: دارالشروق.
 4. امین، محمدقاسم (1989م)، تحریرالمرأه، قاهره: دارالشروق.
 5. انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، 5 جلد، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
 6. تمیمی آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم.
 7. حداد، طاهر (2011م)، امرئتنا فی الشریعه و المجتمع، بیروت: دارالکتاب اللبنانی.
 8. الحر العاملی، محمدحسن (1438ق)، وسائل الشیعة، 30 جلد، قم: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، چهارم.
 9. زین‌الدین، نظیره (1928م)، السفور و الحجاب، بیروت: مطبعه قوزما.
 10. السیوطی، جلال الدین (1409ق/ 1988م)، عین الاصابة فی استدراک عایشة علی الصحابة، تحقیق: عبداللّه محمد الدرویش، قاهرة: مکتبة العلم.
 11. صدوق، محمد بن علی بن بابویه (1378ق)، عیون اخبارالرضاg، تصحیح مهدی لاجوردی، تهران: نشر جهان.
 12. العشماوی، محمدسعید (2002م)، «حقیقة‌الحجاب و حجیة الحدیث»، قاهره: مؤسسه روز الیوسف.
 13. الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، 8 جلد، تهران: مکتبة الاسلامیة.
 14. مجلسی، محمدباقر (1403ق)، بحارالانوار، تصحیح محمدباقر بهبودی، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
 15. مظفر، محمدرضا (1386ق/ 1966م)، اصول الفقه، 2 جلد، نجف: دار النعمانی.
 16. مغازی محمود، امیرة محمد (2014م)، الغریزة ما لها و ما علیها من منظور اسلامی، مصر: دارالکتب القانونیة.
 17. مهریزی، مهدی (1394)، نواندیشی دینی و مسئله زن، تهران: مؤسسه فرهنگی دین‌پژوهی بشر.
 18. مهریزی، مهدی؛ درایتی، محمدحسین (1395ش)، جشن‌نامه استاد سیدعلی خراسانی، قم: نشر سهل.
 19. مهریزی، مهدی؛ جعفریان، رسول (1391)، موسوعة المرأة فی الاخبار و الآثار، 2 جلد، تهران: نشر علم.
 20. نجفی، محمدحسن (1981م)، جواهر الکلام، 43 جلد، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
 21. یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، 2 جلد، تهران: المکتبة الاسلامیة.