اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

کاظم قاضی زاده

خارج فقه و اصول مدرس حوزه و استادیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

www.ghazizade.com
k.ghazizadehmodares.ac.ir


کتاب ها:

.1 اندیشه‌های فقهی ـ سیاسی امام خمینی‌(ره)/ تهران/ مرکز تحقیقات استراتژیک/1377

 2.حکومت اسلامی و ولایت فقیه/ تهران/ انتشارات کنگره/ 1378.

3. حکومت و سیاست در قرآن/ تهران/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه/ 1384 .

4.جایگاه شورا در حکومت اسلامی/ تهران/ مؤسسه چاپ و نشر عروج/ 1384 .

5. حکومتنامه امام علی (گردآوری و تألیف 5جلد) / تهران/ انتشارات نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه/ 1382

6. مردم سالاری دینی (گردآوری و تألیف 3 جلد)/ تهران/ مؤسسه چاپ و نشر عروج/1385.