اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

ابوالقاسم علیدوست

استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

salsabeal.ir/
alidoost1340yahoo.com


کتابها:

 1. «فقه و مصلحت» پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۸
 2. «هدایت تحصیلی طلاب و دانش پژوهان»، انتشارات دارالفکر، ۱۳۸۴
 3. «نظارت بر تحقیقی موسوم به (نقد فقهی قانون مجازات اسلامی، بخش دیات)
 4. «فقه و عرف» پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۴
 5. «فقه و عقل» پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۱
 6. «سلسبیل فی اصول التجزئة و الاعراب» نشر اسوه ۱۳۸۳
 7. «مغنی الادیب» انتشارات حوزه علمیه. ۱۳۷۰
 8. «جرعه‌ای از ادب قرآن: آموزش کاربردی ادبیات عرب»، بوستان کتاب، ۱۳۸۷
 9. «صراط: هدایت تحصیلی طلاب و دانش پژوهان»،انتشارات دارالفکر، ۱۳۸۴
 10. «مقدمه علمی بر کتاب «مقصدهای شریعت»» پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌های اسلامی ۱۳۸۸
 11. «طراط اندیشه و عمل»، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌های اسلامی ۱۳۹۵
 12. «فقه و حقوق و قراردادها (ادله عام قرآنی)» پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌های اسلامی ۱۳۹۵
 13. «فقه و حقوق و قراردادها (ادله عام روایی)» پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌های اسلامی ۱۳۹۵
 14. «مصادر فقه» جامعه المصطفی العالمیه، ۱۳۹۵
 15. «فقه مسائل نوپیدا»، اشراق حکمت، ۱۳۹۵