اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

سیف الله صرّامی

فقه، اصول، فلسفه اسلامی و تفسیر مدرس حوزه و دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

sarrami.sayfollahisca.ac.ir


کتاب ها:

1.         احکام حکومتی و مصلحت – تهران مرکز تحقیقات استراتژیک – 1380

2.         احکام مرتد از دیدگاه اسلام و حقوق بشر – تهران مرکز تحقیقات استراتژیک – 1376

3.         حسبه یک نهاد حکومتی – قم دفتر تبلیغات اسلامی (بوستان کتاب) – 1377

4.         جایگاه قرآن در استنباط احکام – قم دفتر تبلیغات اسلامی (بوستان کتاب) 1378

5.         منابع قانونگذاری در حکومت اسلامی – قم تبلیغات اسلامی (به سفارش دبیرخانه کنگره) – 1382

6.         حقوق مردم درحکومت – تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی – 1381

7.         مبانی آراء رجالی – قم مرکز تحقیقات دارالحدیث – 1383

8.         حق، حکم و تکلیف مجموعه گفتگوها (به کوشش) قم، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی – 1385

9.         مستند تحریر الوسیله – تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) – 1386 (در ضمن گروهی از نویسندگان

10.        مقایسه منابع و روش های فقه و حقوق؛ قم ، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - 1391