دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1396 
1. اذن پدر در ازدواج دختر باکره

صفحه 7-28

عبدالله جوادی آملی؛ محمدکاظم تقوی


7. نگاه و نقدی بر«بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی»

صفحه 149-182

سیدجواد ورعی؛ محمدرضا بهشتی؛ محمدحسن ضیاییفر؛ رضا اسلامی؛ محمدحسین مظفری؛ مصطفی میراحمدی