دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395 
4. مقاصد کیفری شریعت

صفحه 79-104

سیدمحمدعلی احمدی ابهری


7. نگاه و نقدی بر«آستانة تجدّد»

صفحه 143-173

داود فیرحی؛ سیدجواد ورعی


شماره‌های پیشین نشریه