دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر (MFM) - شماره جاری