کلیدواژه‌ها = حقوق اساسی
کرامت انسانی مبنای حقوق اساسی

دوره 5، 8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99)، شهریور 1399، صفحه 9-34

مهدی پورحسین