کلیدواژه‌ها = ولایت فقیه
قانون اساسی، مجرای اعمال ولایت و چارچوب اختیارات

دوره 5، 8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99)، شهریور 1399، صفحه 35-82

سید ضیا مرتضوی