کلیدواژه‌ها = انکار ضروری
اسلام و کفر در فقه

دوره 2، شماره 4، مهر 1396، صفحه 23-40

محمدرضا غفوریان


انکار «ضـروری دین» و رابطة آن با «ارتداد»

دوره 1، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 9-30

سیدموسی شبیری زنجانی