کلیدواژه‌ها = دولت
چالش‌ توزیع قدرت در قانون اساسی مطالعه موردی؛ رابطه دولت ومجلس

دوره 5، 8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99)، شهریور 1399، صفحه 191-210

حسین سیمایی صراف