کلیدواژه‌ها = قانون اساسی
قانون اساسی، مجرای اعمال ولایت و چارچوب اختیارات

دوره 5، 8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99)، شهریور 1399، صفحه 35-82

سید ضیا مرتضوی


ولایت‌فقیه و انتخاب مردم

دوره 5، 8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99)، شهریور 1399، صفحه 83-104

کاظم قاضی زاده


انطباق قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرعی با تأکید بر نظرات شهید بهشتی

دوره 5، 8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99)، شهریور 1399، صفحه 129-162

محمد سروش محلاتی


چالش‌ توزیع قدرت در قانون اساسی مطالعه موردی؛ رابطه دولت ومجلس

دوره 5، 8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99)، شهریور 1399، صفحه 191-210

حسین سیمایی صراف


نظارت بر قدرت در تفکر اسلامی و قانون اساسی

دوره 5، 8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99)، شهریور 1399، صفحه 211-240

سید جواد ورعی