نویسنده = سید جواد ورعی
سخن سردبیر

دوره 5، 8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99)، شهریور 1399، صفحه 5-6

سید جواد ورعی


نظارت بر قدرت در تفکر اسلامی و قانون اساسی

دوره 5، 8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99)، شهریور 1399، صفحه 211-240

سید جواد ورعی