نویسنده = لطف الله صافی گلپایگانی
قلمرو تعزیر و اختیارات حکومت

دوره 1، شماره 2، آذر 1395، صفحه 9-20

لطف الله صافی گلپایگانی