نویسنده = رضا مختاری
تعداد مقالات: 2
1. تطّور فقه فتوایی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 41-56

رضا مختاری


2. نماز جمعه از دیدگاه شهید ثانی و وحید بهبهانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 159-176

رضا مختاری


شماره‌های پیشین نشریه