نویسنده = سیدجواد ورعی
تعداد مقالات: 4
1. دولت اسلامی و پیشگیری از طلاقِ ناشی از ناتوانی پرداخت نفقه

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 95-122

سیدجواد ورعی


2. نگاه و نقدی بر«بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی»

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 149-182

سیدجواد ورعی؛ محمدرضا بهشتی؛ محمدحسن ضیاییفر؛ رضا اسلامی؛ محمدحسین مظفری؛ مصطفی میراحمدی


3. نگاه و نقدی بر«آستانة تجدّد»

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-173

داود فیرحی؛ سیدجواد ورعی


4. تصدّی منصب در دولت جائر

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 129-158

سیدجواد ورعی