نویسنده = مهدی پورحسین
کرامت انسانی مبنای حقوق اساسی

دوره 5، 8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99)، شهریور 1399، صفحه 9-34

مهدی پورحسین


پویایی فقه از دیدگاه امام‌موسی صدر

دوره 3، شماره 5، فروردین 1397، صفحه 99-120

مهدی پورحسین