نویسنده = سیدضیاء مرتضوی
تعداد مقالات: 4
1. مسئولیت دولت اسلامی در موضوع حجاب با دو رویکرد فقهی (در یک نشست علمی)

دوره 4، 6 (پاییز و زمستان97) و 7 (بهار و تابستان 98))، بهار و تابستان 1398، صفحه 167-233

سید محمدعلی ایازی؛ سید ضیاء مرتضوی


2. کفایت انشای نوشتاری در عقود و ایقاعات، از جمله ازدواج و طلاق

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-38

سید ضیاء مرتضوی


3. ثبوت ضمان در اعمال زیانبار کارکنان و مسؤولیت دولت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 21-52

سیدضیاء مرتضوی


4. حکم فقهی نگاه زن به بدن مرد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 101-128

سیدضیاء مرتضوی