دوفصلنامه تخصصی «مطالعات فقه معاصر» از سوی مؤسسه فقهی «مفتاح کرامت» (تأسیس سال 1386) با مدیریت سیدجواد راثی ورعی در اولین شماره، ویژه بهار و تابستان 1395 منتشر گردید.

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-200 

5. بررسی دلیلیت و اعتبار کارشناسی در آیین دادرسی اسلام

صفحه 121-146

حسین حیدری؛ سیامک بهارلویی؛ هرمز اسدی کوهباد