دوفصلنامه تخصصی «مطالعات فقه معاصر» از سوی مؤسسه فقهی «مفتاح کرامت» (تأسیس سال 1386) با مدیریت سیدجواد راثی ورعی در اولین شماره، ویژه بهار و تابستان 1395 منتشر گردید.

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1396 

7. قاعدة نفی ظلم

صفحه 123-150

سیفالله صرامی؛ حسنعلی علی اکبریان